Bộ Tài chính đánh giá sơ bộ tình hình tài chính DNNN

heo báo cáo của Bộ Tài chính gửi Chính phủ, có 18/20 bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ đã gửi các Báo cáo kết quả giám sát tài chính và Báo cáo đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại doanh nghiệp (DN) có vốn nhà nước. Bộ này đề nghị các đơn vị đẩy nhanh tiến độ báo cáo với nội dung phải đầy đủ.

Trên cơ sở báo cáo của các cơ quan đại diện chủ sở hữu, Bộ Tài chính tổng hợp số liệu của 138 DNNN có tổng doanh thu năm 2019 là 924.961 tỷ đồng (tăng 24,37% so với năm 2018).

Trong đó, doanh thu của 13 DN thuộc Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại DN là 669.478 tỷ đồng (chiểm 72,38% tổng doanh thu, tăng 16,52% so với năm 2018).

Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2019 là 83.166 tỷ đồng (giảm 5,32% so với năm 2018).

Có 133/138 DN kinh doanh có lãi; 5 đơn vị kinh doanh lỗ (Tổng công ty 15, Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu nông sản Hà Nội, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, Tổng công ty Cà phê Việt Nam).

Số nộp ngân sách năm 2019 là 113.818 tỷ đồng (tăng 8,08% so với năm 2018), trong đó có 6 DN báo cáo có số nợ quá hạn là 112 tỷ đồng.

Có 46/138 đơn vị được đánh giá an toàn về tài chính; 4 đơn vị được đánh giá là mất an toàn về tài chính”; 2 đơn vị được đánh giá là có dấu hiệu mất an toàn về tài chính; các đơn vị còn lại chưa được chủ sở hữu tổng hợp, đánh giá đầy đủ.

Đối với các DN có vốn nhà nước, qua tổng hợp số liệu của 47 DN được báo, tổng doanh thu năm 2019 là 337.810 tỷ đồng (giảm 4,75% so với năm 2018), tổng lợi nhuận sau thuế năm 2019 là 34.408 tỷ đồng (tăng 25,79% so với năm 2018)

Số nộp ngân sách năm 2019 là 29.410 tỷ đồng (giảm 1,37% so với năm 2018). Có 40/47 kinh doanh có lãi; có 7 đơn vị lỗ…

Bộ Tài chính tổng hợp số liệu của 342 DNNN do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố quản lý trên cả nước. Theo đó, tổng doanh thu năm 2019 là 173.400 tỷ đồng, tổng lợi nhuận sau thuế là 19.970 tỷ đồng, số nộp ngân sách là 49.228 tỷ đồng.

Có 237/342 DN được đánh giá an toàn về tài chính, 6 DN được đánh giá là mất an toàn về tài chính và 10 DN được đánh giá có dấu hiệu mất an toàn về tài chính. Các đơn vị còn lại chưa được cơ quan đại diện chủ sở hữu tổng hợp, đánh giá.

Trên cơ sở tình hình gửi báo cáo kết quả giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại DN năm 2019, Bộ Tài chính đã nêu một số kiến nghị các đơn vị cần đẩy nhanh tiến độ báo cáo.

Đặc biệt Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại DN, cơ quan thực hiện chức năng chủ sở hữu tại 19 tập đoàn, tổng công ty lớn trên cả nước; tổng doanh thu của 19 DN chiếm 59,69% tổng doanh thu của các DNNN và DN có vốn nhà nước trên cả nước

Lãnh đạo Bộ Tài chính đề nghị các cơ quan đại diện chủ sở hữu thực hiện công tác báo cáo kết quả giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả và xếp loại DN đúng theo quy định, đầy đủ và chính xác tình hình các DN; bảo đảm thời hạn báo cáo, tránh tình trạng Bộ Tài chính phải tổng hợp, báo cáo nhiều lần gây ảnh hưởng đến tiến độ báo cáo và công tác tổng hợp báo cáo của Bộ Tài chính.

Thời gian qua, Chính phủ đặc biệt quan tâm đến tiến độ giám sát, đánh giá hiệu quả và tăng cường minh bạch thông tin tại DNNN và DN có vốn nhà nước. Chính phủ đã giao nhiệm vụ cho Bộ Tài chính tổng hợp, đôn đốc các đơn vị gửi Báo cáo kết quả giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại DN năm 2019.

Bộ Tài chính cũng đang tích cực thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, khẩn trương rà soát, lấy ý các ý kiến về vướng mắc, các kiến nghị sửa đổi bổ sung Nghị định 87/2015/NĐ-CP về Giám sát đầu tư vốn nhà nước vào DN, giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động, công khai thông tin tài chính DNNN và DN có vốn nhà nước.